Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski dotyczące działalności Sądu

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn.zm.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).

Wyciąg z Ustawy z dn. 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie Skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dn. 16 maja 2012r. poz. 524).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 16 maja 2012r. poz. 524)

Organem właściwym do rozpoznania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Goleniowie jest Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie.

Zasady

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek
 • adres wnoszącego skargę/wniosek
 • zwięzłą treść skargi/wniosku
 • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek
 • podpis skarżącego/wnioskodawcy.

Wzór skargi/wniosku

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli nie podlegają rozpatrzeniu.

Skargi dotyczące czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji niezwłocznie przekazuje się do akt sprawy, której skarga dotyczy.

Skarga/wniosek dotyczący treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego skarga/wniosek dotyczy.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uważane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę/wniosek można złożyć:

 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie
  ul. Konstytucji 3 Maja 45
  72-100 Goleniów
 • w Biurze Podawczym Sądu
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agorska@goleniow.sr.gov.pl
 • ustnie do protokołu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Goleniowie
  (pokój 17, I piętro).

Termin załatwienia skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2016-02-02
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d