USTANOWIENIE DNIA 02 STYCZNIA 2024 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W GOLENIOWIE.

USTANOWIENIE DNIA 02 STYCZNIA 2024 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W GOLENIOWIE.
ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie

z dnia 12 października 2023 roku A-021-55/23

w sprawie ustanowienia

dnia 02 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

w Sądzie Rejonowym w Goleniowie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 117 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 02 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Goleniowie, w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Goleniowie.

Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie
Aneta Iglewska-Wilczyńska

Rejestr zmian dla: USTANOWIENIE DNIA 02 STYCZNIA 2024 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W GOLENIOWIE.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2023-10-12 14:36:06
Publikacja w dniu:
2023-10-12 14:36:44
Zmiany:
Podejrzyj